Προ-καλωδίωση

Η προκαλωδίωση φρέατος της SEMITRON σχεδιάστηκε για να παρέχει στους εγκαταστάτες:

  • Μείωση του χρόνου εγκατάστασης
  • Μείωση των λαθών κατά την εγκατάσταση
  • Ευκολία στην εγκατάσταση
  • Εύκολη επαλήθευση των συνδέσεων και ταχύτητα στον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων.