Πρόσθετες Συσκευές

Χαρακτηριστικά

  • Καταμέτρηση παλμών (TEST 1) Μέγιστος Σταθερός αριθμός που μπορεί να ρυθμιστεί στο ταξίμετρο είναι 110.000 παλμοί ανά χιλιόμετρο. Οι παλμοί που αντιστοιχούν σε ταχύτητα 250 km/h είναι 7.638 KHz. Αποδεκτό φάσμα αποτελέσματος: 109,890 - 110,110 (+/- 0,1%). 7,6923 KHz - 7,7077 KHz. Απόκλιση (+/- 0,1%)
  • Βάση χρόνου (TEST 2) Για τον έλεγχο βάση χρόνου - Έξοδος 1Ηz παλμός. Αποδεκτό φάσμα αποτελέσματος: 0.999Hz - 1.001Hz. Απόκλιση (+/- 0,1%)
  • Χρέωση απόστασης (TEST 3) παράγει ένα παλμό όταν πέφτει μια νομισματική μονάδα. Μετρημένοι παλμοί 1000. Αποδεκτό φάσμα αποτελέσματος: 999 - 1001. Απόκλιση (+/- 0,1%)
  • Χρέωση χρόνου (TEST 4) Για τον έλεγχο χρέωσης χρόνου. Η διάρκεια της δοκιμής είναι 3600 δευτερόλεπτα. Αποδεκτό φάσμα αποτελέσματος: 3.596,4 - 3603,6. Απόκλιση (+/- 0,1%)